• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Geen terugwerkende kracht meer voor KOR

2018-07-11
Met ingang van 10 juli 2018 vervalt de goedkeuring dat de inspecteur op verzoek van een startende (kleine) ondernemer met terugwerkende kracht ontheffing van administratieve verplichtingen kan verlenen tot de dag waarop het verzoek is ingediend. Paragaaf 7.1, waarin dit is geregeld, is vervallen.
Maatstaf van heffing
Het besluit maatstaf van heffing is vernieuwd en bevat beleidsmatige aanwijzingen en verduidelijkingen. In § 3 en § 4.1 zijn voorbeelden gegeven. De volgende goedkeuringen zijn opgenomen.

Stadionbezoek als relatiegeschenk en de btw

2018-07-11
De Hoge Raad moest onlangs oordelen over een bv die zitplaatsen in een businessroom in een stadion huurde om daarmee zakelijke relaties te onderhouden. Een projectleider van de bv en zijn broer gebruikten de zitplaatsen als zij met potentiële zakelijke relaties een wedstrijd bezochten. Als er geen zakenrelaties meegingen, maakten beide broers geen gebruik van de zitplaatsen. Als de broers verhinderd waren, gebeurde het soms dat de zakenrelaties de zitplaatsen gebruikten. De bv trok alle btw over de huur van de zitplaatsen af. De inspecteur vindt dat dit niet is toegestaan.

Starters- en stoppersrecord in eerste halfjaar 2018

2018-07-10
Het aantal zzp’ers (inclusief parttimers) is met 85.021 toegenomen, terwijl 47.865 zzp’ers (inclusief parttimers) zijn gestopt. Het MKB blijft in absolute aantallen vrijwel gelijk. Per saldo neemt het aantal ondernemingen in Nederland in het eerste halfjaar met 2,2% toe tot een recordaantal van 1.858.628. In de eerste halfjaren van 2013 tot en met 2015 was deze groei groter respectievelijk 2,5%, 2,6% en 2,4%.

AP verbiedt gebruik BSN in btw-nummer

2018-07-10
Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijkt dat de Belastingdienst geen wettelijke basis heeft om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. De verwerking van het BSN in het btw-identificatienummer is ook niet noodzakelijk voor de vervulling van de taak door de Belastingdienst (het innen van de btw). De Belastingdienst moet de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk beëindigen. De AP kan anders handhavende maatregelen treffen.

Ruim 30.000 banen naar het buitenland verplaatst

2018-07-06
Ruim 500 bedrijven met meer dan 50 werknemers verplaatsten een of meerdere activiteiten naar het buitenland, met name in de industrie gebeurde dat vaak (11% van de bedrijven). In de overige sectoren kwam dat minder vaak voor (4%).
Vooral bedrijven met een buitenlands moederbedrijf verhuisden relatief vaak werk naar andere landen, ongeveer 1 op de 5. Nederlandse bedrijven waren honkvaster, 3% verplaatste werk internationaal.

Pas op met lening bv voor dga in privé

2018-07-06
Een bv was bij de bank een lening aangegaan om de bouw van een herenboerderij voor haar dga te financieren. De rente op deze lening was gelijk aan de 1-maands Euribor plus 1%. De bank wilde deze lening alleen verstrekken als de bv ook een renteswapovereenkomst sloot. De bv berekende de kosten van deze renteswapovereenkomst niet door aan haar dga. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de bv hiermee onzakelijk heeft gehandeld. De bv was de geldlening met daaraan gekoppeld de renteswapovereenkomst alleen aangegaan om dit bedrag door te kunnen lenen aan haar dga.

S&O-verklaring garandeert geen S&O-aftrek

2018-07-05
Eén van de vennoten in een VOF, die innovatief snoepgoed ontwikkelt en produceert, was het niet eens met de aan haar opgelegde navorderingsaanslag IB 2013. De onderneemster was het niet eens met het weigeren van de S&O-aftrek.

Lagere uitkeringslasten UWV

2018-07-04
Het bedrag dat UWV betaalt aan WW-uitkeringen loopt snel terug. De uitkeringslasten voor de WW dalen dit jaar naar verwachting met ruim € 700 miljoen naar 4,3 miljard. Voor 2019 voorziet UWV een verdere afname van de WW-lasten. Op het hoogtepunt van de crisis, in 2014, bedroegen de WW-uitgaven nog € 6,9 miljard. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij UWV neemt dit jaar en in 2019 naar verwachting licht toe, met stijgende lasten ten gevolg. De uitgaven aan WIA-uitkeringen stijgen in 2018 naar verwachting met € 600 miljoen naar 5,2 miljard.

Betaal kosten scholing zelf

2018-07-04
Een werknemer komt met zijn werkgever een bruto beëindigingsvergoeding van € 41.033 overeen. Met zijn werkgever spreekt hij ook af dat de werkgever de kosten voor een opleiding en outplacement voor hem betaalt en dat hij het restant van de beëindigingsvergoeding, bruto € 31.633, ontvangt. De werknemer claimt in zijn aangifte IB/PVV een aftrek voor scholingsuitgaven. In geschil is of de inspecteur deze aftrek voor scholingsuitgaven terecht heeft gecorrigeerd. De rechtbank oordeelt dat de inspecteur de aftrek terecht heeft gecorrigeerd.

Objectieve kenmerken bepalen of sociaal plan RVU is

2018-06-27
Een vennootschap heeft in verband met een reorganisatie, volgens het afspiegelingsbeginsel boventallige werknemers aangewezen en een ‘vrijwilligers en plaatsmakersregeling’ opgezet. Boventallige werknemers en werknemers die gebruikmaken van de plaatsmakersregeling ontvangen een beëindigingsvergoeding. De vergoeding wordt berekend op basis van de kantonrechtersformule en bedraagt maximaal de redelijkerwijs te verwachten inkomensderving tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Pagina's