• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Cao-rapportage 2017

2018-06-27
De rapportage geeft een beeld van de stand van zaken van cao-afspraken op het gebied van de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, doorgroei in loonschalen, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, flexibele beloning, contracten voor bepaalde tijd, duurzame inzetbaarheid en bevordering van (een bredere) inzetbaarheid. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 99 cao’s. Onder deze cao’s vallen circa 4,5 miljoen werknemers (80% van alle werknemers onder een cao).

Toezicht op werving- en sollicitatieprocedures

2018-06-26
Nederlanders met een migratieachtergrond hebben nog altijd een achterstand op de arbeidsmarkt. Net als jongeren, (zwangere) vrouwen en ouderen. Een deel van die achterstand kan verklaard worden door gebrek aan ervaring, opleiding, professioneel netwerk of beheersing van het Nederlands. Maar een deel is ook te wijten aan discriminatie op de arbeidsmarkt.

Meldingsplicht voor grensoverschrijdende constructies

2018-06-26
De informatie over de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 hoeft pas uiterlijk 31 augustus 2020 aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. Als er vanaf 2020 een melding wordt gedaan dan betekent dit dat een belastingconstructie voor de Belastingdienst mogelijk de moeite van het verder onderzoeken waard is. Van belastingontduiking hoeft geen sprake te zijn. Als gevolg van de Europese richtlijn krijgen de belastingdiensten van alle lidstaten toegang tot een database met informatie over deze constructies, die door de Europese Commissie wordt opgericht.

Uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

2018-06-25
Het kabinet gaat naast deze acties direct na de zomer ook met belanghebbenden in gesprek zodat zij kunnen bijdragen aan de verdere uitwerking van de maatregelen uit de hoofdlijnenbrief en de afwegingen daarbij. In het najaar zal het kabinet de Tweede Kamer opnieuw op de hoogte stellen van de stand van zaken. Het streven blijft dat de wetgeving 1 januari 2020 ingaat.

Kabinet wil doorgaan met EIA

2018-06-22
Gegeven de uitdagingen die samenhangen met de gestelde energie- en klimaatdoelen van het kabinet en de op zichzelf gunstige overall waardering van de EIA als fiscale stimuleringsregeling is het kabinet van mening dat deze fiscale regeling moet worden voortgezet. Wat de aanbevelingen in het rapport betreft zal het kabinet het huidige aftrekpercentage van 54,5% in het pakket Belastingplan 2019 verlagen naar 45%.

Nieuwe subsidieregeling voor duurzame elektriciteit

2018-06-22
Nu zijn er vanuit het Rijk drie subsidieregelingen om de opwekking van lokale hernieuwbare energie te stimuleren. Een van die regelingen is de salderingsregeling. Hierbij wordt de zelfopgewekte elektriciteit van huishoudens en bedrijven in mindering gebracht met de van het net afgenomen elektriciteit. Hierdoor hoeven zij geen leveringskosten, energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en btw te betalen over dat in mindering gebrachte deel.

OR krijgt grotere rol bij beloning bestuurder

2018-06-14
Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de ondernemingsraden en voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheden van ondernemingsraden inzake de beloningen van bestuurders van ondernemingen met meer dan 100 werknemers.
Ondernemingsraden van grote ondernemingen moeten voortaan met de eigenaren of aandeelhouders een jaarlijks gesprek over de beloning van de bestuurders voeren. Ondernemingen worden verplicht de ondernemingsraad schriftelijk te informeren over de beloningen.

Terugvordering staatssteun wettelijk geregeld

2018-06-14
Het verbod op staatssteun is vastgelegd in artikel 107, lid 1 EU-Werkingsverdrag. De controle door de Europese Commissie op staatssteun aan ondernemingen is een belangrijk deel van het mededingingsbeleid binnen de Europese Unie. Het doel van de Europese regelgeving is het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden voor alle ondernemingen op de interne markt. De inzet van staatsmiddelen om voor bepaalde ondernemingen concurrentievervalsende voordelen te scheppen, is in beginsel dan ook niet toegestaan.

Geldig beconnumer nodig voor aanvraag bijzonder uitstel

2018-06-14
Een bv die een sportclub exploiteerde, kreeg een verzuimboete opgelegd omdat zij haar aangifte vennootschapsbelasting na het verkrijgen van uitstel en het ontvangen van een herinneringsbrief en een aanmaning nog steeds niet had ingediend. De bv ging in beroep tegen de verzuimboete en stelde dat sprake was van afwezigheid van alle schuld (avas). Haar gemachtigde had namelijk om bijzonder uitstel verzocht voor het doen van de aangifte in verband met een lopend boekenonderzoek. Maar het hof constateert dat het beconnummer van die gemachtigde op dat moment al geruime tijd was vervallen.

Brancheverenigingen: maak financieel advies fiscaal aftrekbaar

2018-06-13
De evaluatie van het provisieverbod toont volgens de drie brancheorganisaties aan dat het bevorderen van de toegankelijkheid van advies wenselijk is. Ze verwijzen naar een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarin wordt aangegeven dat mensen maar moeilijk tot actie komen en financieel advies en begeleiding nodig hebben. Driekwart kent de eigen pensioenuitkering niet en een op de drie kan een pensioentekort tegemoet zien. Meer informatie alleen is niet genoeg, aldus de drie.

Pagina's