• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Belastingdienst in verzuim met oplossen probleem toeslagen

2018-06-12
De casus was als volgt. Verzoekster, gerechtigde tot zorgtoeslag en kindgebonden budget, vroeg bij de Belastingdienst/Toeslagen kwijtschelding aan voor haar openstaande toeslagschulden. Op 1 augustus 2017 ontving zij een beslissing op haar verzoek. De Belastingdienst/Toeslagen gaf hierin aan dat kwijtschelding van de toeslagschulden niet mogelijk was, maar dat er geen invorderingsmaatregelen meer zouden worden genomen. De reden hiervoor was dat verzoekster onvoldoende betalingscapaciteit had om haar schulden af te lossen.

Een derde werknemers betaalt reiskosten zelf

2018-06-11
Werknemers in Nederland wonen gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af. De reiskosten voor die afstand kunnen een behoorlijk deel van het salaris opslokken. Reist een werknemer per trein, dan zijn de kosten hiervan gemiddeld € 0,19 tijdens spitsuren. Onder Nederlanders is voor woon-werkverkeer de eigen auto echter het populairst. Slechts 13% reist met de trein, tram of metro naar het werk. Een extra vergoeding of bonus voor het gebruik van een alternatief vervoermiddel zou 23% van de werknemers stimuleren uit de auto te komen.

Geen naheffing bij verhoging btw-tarief

2018-06-11
Tegenover de geplande verhoging op het verlaagde btw-tarief staat een lastenverlichting op arbeid. Door het hele pakket aan maatregelen uit het regeerakkoord stijgt de koopkracht en daarmee de consumptie. Het kabinet is van plan om de btw-verhoging op te nemen in het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag van dit jaar openbaar wordt. De Eerste en Tweede Kamer moeten dan nog wel akkoord gaan met de wijziging.

(Te) zware bewijslast voor Belastingdienst

2018-04-19
De handhaving vindt namelijk plaats in het kader van reguliere controles loonheffingen. Zo’n controle bestaat uit verschillende fases, zoals een eerste gesprek met de opdrachtgever, het vaststellen van de aard van de werkrelatie en het ter plaatse beoordelen van de wijze waarop de opdrachtgever en opdrachtnemer de werkrelatie feitelijk vormgeven. Pas als is vastgesteld dat er sprake is van een dienstbetrekking, vindt aanvullend onderzoek plaats om de kwaadwillendheid te kunnen onderbouwen. En pas als dat is vastgesteld kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag en boetes opleggen.

Gering waardedrukkend effect door verkoopverplichting

2018-04-19
Een eigenaar van een appartement was het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde en de onroerendezaakbelasting voor het kalenderjaar 2015. Bij het appartement hoorden twee parkeerplaatsen in de gezamenlijke parkeergarage, waaraan een waarde van € 35.000 per parkeerplaats was toegekend. De taxateur had de waarde bepaald aan de hand van drie vergelijkingsobjecten.

Werkgevers tevreden over aansluiting MBO op arbeidsmarkt

2018-04-18
Werkgevers beoordeelden recent gediplomeerde mbo-werknemers op zeven criteria: vakkennis, beroepsvaardigheden, beroepshouding, taal- en rekenvaardigheden, omgang met collega’s en leidinggevenden, bereidheid zich in te zetten voor het bedrijf en het vermogen zich in het vak te ontwikkelen en bij te leren. De uitkomsten geven een positief beeld op deze aspecten.

Bevoegdheid opleggen informatiebeschikking ingeperkt

2018-04-18
Een echtpaar was in 1994 rekeninghouder bij KB-Lux. Voor het jaar 2010 had de inspecteur gevraagd of de in 1994 aangehouden rekening nog steeds in hun bezit was en wat het saldo van die rekening was. Ook wilde de inspecteur weten waar het geld naar toe was geboekt als de rekening was opgeheven. De man beantwoordde de vragen van de inspecteur, maar deze was niet tevreden met de gegeven antwoorden. Hij stelde daarom een informatiebeschikking vast met dezelfde vragen.

Geen loonheffing over dwangsom van werkgever

2018-04-16
Een militair van de Koninklijke Luchtmacht wil niet dat zijn dienverplichting wordt aangepast en maakt daar bezwaar tegen bij de minister van Defensie. Op dit bezwaar beslist de minister te laat, waardoor de militair een dwangsom van € 100 verbeurd die in december 2014 tegelijk met zijn loon wordt uitbetaald. Op de dwangsom wordt loonheffing ingehouden. Met deze inhouding is de militair het niet eens.

Arbeidsmarkt in balans…

2018-04-10
Het conceptwetsvoorstel bevat volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een reeks maatregelen die moeten zorgen voor meer balans op de arbeidsmarkt. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn stappen gezet om flexibele werknemers meer zekerheid te bieden en het ontslagrechtrecht eenduidiger, eenvoudiger en goedkoper te maken en de WW activerender te maken. Zowel werkgevers als werknemers geven echter aan dat sommige van de huidige regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staan.

Onteigening aandelen leidt tot buitensporige last

2018-04-10
Hoewel het hof als rechtsherstel de regels ten aanzien van de box 3-heffing ten onrechte tijdsevenredig heeft toegepast, is dat voor de Hoge Raad geen reden om de staatssecretaris in het gelijk te stellen.
Op 1 februari 2013 worden de aandelen van een man onteigend door de Staat. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de forfaitaire belastingheffing over niet meer bestaand vermogen in het concrete geval van de man een individuele en buitensporige last vormt. Het inkomen uit sparen en beleggen wordt daarom tijdsevenredig berekend.

Pagina's