• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Terecht bedrag aangegeven voor privégebruik woning voor btw

1970-01-01
Een echtpaar exploiteert in firma-verband een transportbedrijf. In 2009 en 2010 laten zij op hun grond een woning bouwen en nemen die in 2010 in gebruik. Dit gebruik is deels voor de onderneming. Voor de inkomstenbelasting is de volledige woning privé. De firma heeft de in rekening gebrachte omzetbelasting voor de bouw van de woning volledig in aftrek gebracht. Zij heeft bezwaar gemaakt tegen haar eigen btw-aangiften voor de bijtelling wegens het privégebruik van de woning. De inspecteur heeft de bezwaarschriften afgewezen.

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

1970-01-01
Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2019:

per maand: € 1.615,80;
per week: € 372,90;
per dag: € 74,58.

Bron: Min SZW 15-10-2018, 2018-0000161951 (Stcrt 2018, 59237)

FNV bij steeds meer cao’s buitenspel

1970-01-01
Sommige werkgevers geven aan in de cao-onderhandelingen beter te hebben kunnen overleggen met het CNV, dat zich meer inzet op ontwikkeling van werknemers. Een probleem voor de FNV is dat de soms als onwrikbaar ervaren looneis van de bond volgens werkgevers niet altijd meer in verhouding staat tot de organisatiegraad van de FNV. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn vijf akkoorden gesloten waarbij de CNV-bond wel instemde, maar FNV niet. Vorig jaar kwam FNV buitenspel te staan bij een aantal grotere cao’s, zoals de supermarkt-cao, de Horeca-cao en de cao Fashion, Sport & Lifestyle.

Private WGA weer in trek

1970-01-01
De beoogde marktwerking tussen publiek en privaat verzekeren voor arbeidsongeschiktheid lijkt daarmee op gang te komen, concludeert Aon het rapport ‘Marktontwikkelingen WGA-eigenrisicodragerschap’. Voor dit rapport is onderzoek gedaan onder 481 werkgevers met een gezamenlijke loonsom van € 4,7 miljard.

Laat arts verklaring opstellen

1970-01-01
Een man, die aan COPD en reuma lijdt, heeft in zijn aangifte IB 2014 € 3.065 aan specifieke zorgkosten in aftrek gebracht. De opgevoerde dieetkosten en de aftrek extra uitgaven voor kleding en beddengoed zijn door de inspecteur niet geaccepteerd waardoor de man onder de wettelijke drempel voor aftrek blijft.

Gebruik geen fictief BSN!

1970-01-01
De Belastingdienst constateert dat sommige werkgevers een fictief burgerservicenummer (BSN) opgeven als zij het BSN van een werknemer niet weten. Dit is echter verbodenen kan tot problemen leiden. Het is namelijk mogelijk dat het fictieve nummer al is gekoppeld aan een echt bestaande andere persoon. Sommige werknemers met een ‘makkelijk’ BSN hebben meer dan honderd inkomstenverhoudingen op hun naam staan. Als een werkgever (nog) niet weet wat het BSN van een werknemer is, moet hij:

Horeca: voorlopig geen cao

1970-01-01
Volgens Willemsen moet de branche aantrekkelijker worden voor werknemers. Maar aan nieuwe cao-onderhandelingen – er is al twee jaar geen cao – denkt hij voorlopig niet: ‘Ik ga niet nog niet met FNV Horeca om de tafel. Eerst ga ik met de leden in gesprek over hoe we ons imago kunnen verbeteren. Leerlingen moeten niet gebruikt worden als goedkope productiekracht.

Woning alleen hoofdverblijf bij centrale levensplaats

1970-01-01
Een man kocht in 2009 samen met zijn echtgenote een luxe vrijstaande woning in A. In de gemeentelijke basisadministratie stond de man evenals zijn vrouw ingeschreven in B, waar de man ook een woning had. Na aankoop van de woning in A liet hij zich daar inschrijven. Desondanks weigerde de inspecteur de aftrek van canons met betrekking tot de woning in A, want volgens hem was de luxe woning geen hoofdverblijf, zoals is vereist voor aftrek van canons.

Verhuurdersheffing voor antikraakwoningen

1970-01-01
Hof Den Bosch oordeelde dat bij het civielrechtelijk huurbegrip moet worden aangesloten en dat zowel de anti-kraakwoningen als de leegstandwetwoningen tot de heffingsgrondslag voor de verhuurderheffing behoren. De objectieve criteria zijn bepalend voor de vraag of er al dan niet sprake is van een ‘voor verhuur bestemde woning' als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Wet verhuurderheffing. Het hof is van oordeel dat er in ieder geval sprake is van een ‘voor verhuur bestemde woning', als het betreffende anti-kraak- of leegstandwetobject op de peildatum feitelijk wordt verhuurd.

Pensioenfondsen staan er beter voor

1970-01-01
De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, steeg in 2017 van 98% naar 106%. Deze eindstand voor 2017 is hoger dan het wettelijke vereiste minimum van 104,3%. De verwachting is dat slechts enkele fondsen het jaar afsluiten met een dekkingstekort. Er zijn zelfs fondsen waar indexatie weer in zicht komt.

Pagina's