• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Totale schuld was winstuitdeling

1970-01-01
Een plastisch chirurg hield via een STAK alle aandelen in een bv. Bij de werkmaatschappij van die bv had hij een hypothecaire lening van € 225.000 en een rekeningcourantschuld van € 578.414. In zijn aangifte over 2010 was de rekeningcourantschuld niet vermeld. Voor de aangifte over 2011 vraagt zijn (toenmalige) adviseur een expliciete standpuntbepaling ten aanzien van een in de aangifte opgenomen voorziening. In die aangifte zijn de rekeningcourantschuld en de hypothecaire lening van de plastisch chirurg opgenomen.

Maximum transitievergoeding per 1 januari 2018

1970-01-01
De hoogte van de maximum transitievergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de geraamde ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen, waarbij de verhoging wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000. Voor volgend jaar is de ontwikkeling van de contractlonen door het CPB geraamd op 2,2%. Verhoging van het huidige maximum van € 78.000 met 2,2% zou dan resulteren in een bedrag van € 78.694. Afgerond op het naaste veelvoud van duizend levert dat een bedrag op van € 79.000.

Let op de overgangsregeling premiekorting

1970-01-01
Werkgevers die vorig jaar de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepasten, en per 1 januari 2018 nog looptijd over hebben, is er een overgangsregeling. Om van de overgangsregeling gebruik te kunnen maken moeten ze:

in de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aangeven dat voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer werd toegepast;
in deze aangifte ook het bedrag van de premiekorting invullen;

Redelijke termijn overschreden, schadevergoeding verdeeld

1970-01-01
Een vennootschap vordert vergoeding van immateriële schade wegens de lange termijn die verstreken is sinds de indiening van haar bezwaarschrift, dat op 29 augustus 2012 door de inspecteur ontvangen is. De inspecteur doet op 26 november 2012 uitspraak op bezwaar zonder belanghebbende te horen. Daartegen stelt de vennootschap beroep in. Op 13 maar 2015 doet de rechtbank uitspraak. De uitspraak van de inspecteur wordt vernietigd en de zaak wordt naar de inspecteur terugverwezen zodat de vennootschap alsnog kan worden gehoord.

Bouwbedrijven dringen aan op cao-politie bouwsector

1970-01-01
De oproep is onder meer gedaan door de bouwbedrijven Dura Vermeer, Heijmans en BAM. In een artikel in het FD pleiten woordvoerders van die bedrijven voor de invoering van poortcontroles op de werkplek en onafhankelijke inspecteurs die via steekproeven ter plaatse personeelsdossiers komen doorlichten.

Eerste Kamer stemt in met WAB

1970-01-01
Het wetsvoorstel Arbeidsbalans in Balans wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten. Het voorstel beperkt negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid, zoals onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico's, of maakt deze duurder en daardoor onaantrekkelijker. Ook beoogt het voorstel het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat.

Verdubbeling budget voor persoonlijke ontwikkeling

1970-01-01
Het aantal werknemers met een budget groeide van 1 miljoen naar 2,3 miljoen. Het gemiddelde budget waarover de betreffende werknemers jaarlijks beschikken, groeide tussen 2013 en 2018 van € 669 naar € 706. Daarnaast stellen veel regelingen tijd beschikbaar aan werkenden.
Werknemers mogen hun budget met grote keuzevrijheid besteden. Belangrijkste bestedingsdoelen zijn opleidingen, training, maatregelen die de persoonlijke werk-privébalans verbeteren en loopbaanadvies.

Dakterras nog niet gebouwd? Dan lagere WOZ

1970-01-01
De zaak wordt voorgelegd aan Rechtbank Oost-Brabant die oordeelt dat de gemeente inderdaad mocht aansluiten bij de verkoopprijs. Maar een correctie was wel nodig, omdat de verkoopprijs tot stand was gekomen onder de voorwaarde dat de verkoper het dakterras van het appartement zou uitbreiden. Deze uitbreiding was pas in januari/februari 2017 gerealiseerd. De rechtbank stelde de WOZ-waarde daarom zelf vast op € 320.000.
Bron: Rb. Oost-Brabant 19-02-februari 2018

Actieplan tegen zwangerschapsdiscriminatie

1970-01-01
Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft bijna de helft van de vrouwen in meer of mindere mate te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Zo worden zwangere vrouwen soms afgewezen bij sollicitaties, wordt hun contract niet verlengd of kunnen ze geen promotie maken. Ook krijgen zwangere vrouwen soms openlijke kritiek of hebben ze problemen met hun werkgever rond het regelen en opnemen van verlof.

Eindspurt loonafspraken 2018

1970-01-01
In december zijn er 30 nieuwe cao’s tot stand gekomen. In heel 2018 liepen er 412 cao’s af, waarvan er 322 zijn vernieuwd. Voor 78% van de cao’s die vorig jaar waren verlopen is dus een nieuwe cao afgesloten. Dat is in lijn met voorgaande jaren. In de afgelopen tien jaar lag het gemiddelde afgesloten cao’s op 79%.
Bron: AWVN 17-01-2019

Pagina's