• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

KvK schrapt telefoonnummers uit adressenbestand

2018-11-14
Uit onderzoek van de KvK blijkt dat ongeveer 40% van de zzp’ers zeer frequent wordt benaderd door partijen die hen een aanbieding willen doen. Om deze overlast tegen te gaan, worden de telefoonnummers geschrapt uit het online adressenbestand van de KvK, dat voornamelijk wordt gebruikt om potentiële klanten te vinden en hen vervolgens te benaderen. De KvK moet het telefoonnummer wel blijven verstrekken in andere producten, zoals het uittreksel uit het Handelsregister.

Geen belastingrente na fout Belastingdienst

2018-11-13
Een ondernemer deed begin 2016 een verzoek om een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet op te leggen naar een inkomen van € 51.976. Bij de verwerking van dit verzoek maakte de Belastingdienst een fout, want in het computersysteem kwam ten onrechte een kruisje te staan achter de zinsnede ‘loon hoger dan maximum bijdrage-inkomen Zvw’. Dit gebeurde buiten de schuld van de ondernemer, die een voorlopige aanslag van nihil kreeg opgelegd. Toen hij later de aangifte indiende, werd bij de definitieve aanslag € 56 aan belastingrente in rekening gebracht.

‘Eerlijke loonstrook’ zorgt voor inzicht in zorgkosten

2018-11-13
In een brief aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport over de betaalbaarheid van de zorg bepleiten de beide ondernemersorganisaties onder meer voor een ‘eerlijke loonstrook’. Ook in de Tweede Kamer is hiervoor gepleit. Eerder dit jaar dienden de Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Wiersma (VVD) een motie in om tot zo’n eerlijke loonstrook te komen. Volgens deze motie, die bijna Kamerbreed is aangenomen (alleen SP stemde tegen), krijgen werknemers met een ‘eerlijk loonstrook’ beter inzicht in de verschillende componenten waaruit hun loonsom bestaat.

Soms intentieverklaring nodig voor toepassing BOF

2018-11-12
Hof Den Bosch moest zich onlangs uitspreken in een zaak waarin een man in december 2012 besloot om een bv op te richten. Met deze bv wilde hij een landbouwonderneming drijven. Op 28 december 2012 sloot de man met de bv in oprichting een overeenkomst voor de verhuur (in 2013) van een stuk landbouwgrond dat hij bezat en waarvan de verpachting aan een derde in 2013 zou aflopen. Op 31 december 2012 richtte de man de bv op. Op 3 november 2013 overleed hij, waarna zijn erfgenamen op de verkregen aandelen in de bv de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) wilden toepassen.

Agiostorting vóór peildatum behoorde tot box 3-vermogen

2018-11-09
In deze zaak had een agrariër in 2010 zijn boerderij verkocht, waarna hij de bijbehorende grond – die hij had aangehouden – had verpacht aan een derde. De feitelijke pacht werd vóór 1 januari 2013 beëindigd en op 28 december 2012 stelde de man de landbouwgrond ter beschikking aan een bv in oprichting die vervolgens op 31 december 2012 daadwerkelijk werd opgericht. Daarnaast stortte de man een bedrag van € 1,5 miljoen als agiostorting op de derdenrekening van de notaris, die dit bedrag op 21 januari 2013 overmaakte naar de bankrekening van de nieuw opgerichte bv.

Minder fraude met betaalmiddelen, maar phishing neemt sterk toe

2018-11-09
De fraude met betaalpassen is op alle fronten sterk afgenomen, zowel voor gestolen en verloren betaalpassen als voor skimmen van de magneetstrip en valse aanvragen van betaalpassen. De meeste schade is nog steeds het gevolg van diefstal en verlies (€ 1,32 miljoen). Met name de schade als gevolg van valse aanvragen is sterk gedaald, met 84%. Die schade bedroeg het afgelopen halfjaar nog maar € 154.000.

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans ingediend

2018-11-08
De WAB bevat een een pakket maatregelen op het gebied van het arbeidsrecht (o.a. ontslagrecht, transitievergoeding, ketenregeling, payrolling) en sociale zekerheid (o.a. differentiatie premieheffing naar contractduur). Het pakket maatregelen moet het verschil tussen flex en vast op de arbeidsmarkt verkleinen. Het wetsvoorstel bevat in het kort de volgende maatregelen:

Geen verhoging AOW-leeftijd in 2024

2018-11-01
Jaarlijks publiceert het CBS haar prognose van de geslachtsneutrale levensverwachting. Dit cijfer wordt gebruikt om te bepalen of in de toekomst de AOW-leeftijd moet worden verhoogd volgens een formule die in de wet (art. 7a AOW) is opgenomen. De prognose voor 2024 levert op dat in 2024 net als in het jaar daarvoor de AOW-leeftijd niet verder verhoogd wordt. De pensioenrichtleeftijd is ook gekoppeld aan de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd (art. 18a lid 8 Wet LB 1964). Op basis van de prognose voor 2024 blijft de pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

Zonder loonbetalingsverplichting geen dienstbetrekking

2018-09-27
In deze zaak werkte een vrouw via haar eenmanszaak als ziekenverzorgende. De inspecteur vond echter dat er in minimaal twee gevallen sprake was van een dienstbetrekking. Het hof oordeelde dat slechts één van deze twee opdrachtgevers als werkgever kon worden aangemerkt. De andere opdrachtgever was een bemiddelingsbureau dat zelf geen loon uitbetaalde aan de vrouw.

Wwft heeft ook gevolgen voor ‘gewone’ ondernemers

2018-09-26
Allereerst in de onderzoeks- en meldplicht voor kopers en verkopers van goederen verruimd. Zij moeten altijd onderzoek doen naar hun cliënten als deze € 10.000 of meer contant betalen. Tot voor kort lag deze drempel bij € 15.000. Ook moeten zij transacties melden als zij € 10.000 of meer contant ontvangen en er een reden is om te vermoeden dat een transactie verband houdt met witwassen of financiering van terrorisme.

Pagina's

Social Media

         

Rekenmaaruit