• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Regelmatig leeftijdsdiscriminatie in vacatures

2018-07-19
Vacatures die om jonge medewerkers vragen, schrikken oudere werkzoekenden af. In de beslissing om te solliciteren, weegt een leeftijdseis in een vacature zwaarder dan het salaris, de reistijd en het type contract bij elkaar, blijkt uit het onderzoek.
De VU onderzocht in opdracht van het College bijna alle online vacatures uit 2017. Met behulp van een speciaal ontwikkeld algoritme werden 1,8 miljoen vacatures geanalyseerd. Daarnaast deed het College in samenwerking met onderzoeksbureau GFK een vignettenstudie. Het College vond in 40.000 tot 60.000 vacatures leeftijdsdiscriminatie.

Massaal bezwaar vermogensrendementsheffing IB 2017

2018-07-17
De Belastingdienst verwacht veel bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing IB 2017. Aangezien het forfaitaire rendement box 3 vanaf 2017 anders wordt berekend dan voorheen, kunnen de lopende procedures massaal bezwaar tot en met de belastingjaren 2016 niet beslissend zijn voor bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing 2017 (en later). De staatssecretaris wijst daarom nu ook de bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in de definitieve aanslagen IB 2017 aan als massaal bezwaar.

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

2018-07-16
De compensatieregeling houdt in dat werkgevers vanaf 1 april 2020 een compensatie kunnen aanvragen bij UWV indien zij bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer een transitievergoeding verschuldigd zijn. Die compensatie wordt gefinancierd vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit zal leiden tot een verhoging van de Awf-premie vanaf 2019.

Voorkomen burn-out gezamenlijke verantwoordelijkheid

2018-07-16
Volgens de ondernemingsorganisaties moeten werknemers én werkgevers gezamenlijk kijken naar hoe ze uitval kunnen voorkomen. Het is aan werkgevers om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en goed oog te hebben voor hun medewerkers. En het is aan werknemers om zelf tijdig aan de bel te trekken als het niet goed dreigt te gaan. Want dat is van de buitenkant niet altijd goed zichtbaar voor de werkgever.

Bijna € 3,4 miljard in groene technieken geïnvesteerd

2018-07-11
Met deze investeringen in milieuvriendelijke technieken heeft het Nederlandse bedrijfsleven een fiscale voordeel van ongeveer € 141 miljoen over het jaar 2017 behaald. Vooral investeringen in duurzame gebouwen, duurzame kassen en stallen, duurzame mobiliteit en circulair ondernemen (waaronder recycling en vermindering grondstoffenverbruik) werden gemeld. Het totale investeringsbedrag lag in 2017 ruim € 700 miljoen hoger dan in 2016. Ook het totale aantal meldingen (aanvragen) steeg binnen een jaar van 9.700 naar 13.430.

Geen terugwerkende kracht meer voor KOR

2018-07-11
Met ingang van 10 juli 2018 vervalt de goedkeuring dat de inspecteur op verzoek van een startende (kleine) ondernemer met terugwerkende kracht ontheffing van administratieve verplichtingen kan verlenen tot de dag waarop het verzoek is ingediend. Paragaaf 7.1, waarin dit is geregeld, is vervallen.
Maatstaf van heffing
Het besluit maatstaf van heffing is vernieuwd en bevat beleidsmatige aanwijzingen en verduidelijkingen. In § 3 en § 4.1 zijn voorbeelden gegeven. De volgende goedkeuringen zijn opgenomen.

Stadionbezoek als relatiegeschenk en de btw

2018-07-11
De Hoge Raad moest onlangs oordelen over een bv die zitplaatsen in een businessroom in een stadion huurde om daarmee zakelijke relaties te onderhouden. Een projectleider van de bv en zijn broer gebruikten de zitplaatsen als zij met potentiële zakelijke relaties een wedstrijd bezochten. Als er geen zakenrelaties meegingen, maakten beide broers geen gebruik van de zitplaatsen. Als de broers verhinderd waren, gebeurde het soms dat de zakenrelaties de zitplaatsen gebruikten. De bv trok alle btw over de huur van de zitplaatsen af. De inspecteur vindt dat dit niet is toegestaan.

Starters- en stoppersrecord in eerste halfjaar 2018

2018-07-10
Het aantal zzp’ers (inclusief parttimers) is met 85.021 toegenomen, terwijl 47.865 zzp’ers (inclusief parttimers) zijn gestopt. Het MKB blijft in absolute aantallen vrijwel gelijk. Per saldo neemt het aantal ondernemingen in Nederland in het eerste halfjaar met 2,2% toe tot een recordaantal van 1.858.628. In de eerste halfjaren van 2013 tot en met 2015 was deze groei groter respectievelijk 2,5%, 2,6% en 2,4%.

AP verbiedt gebruik BSN in btw-nummer

2018-07-10
Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijkt dat de Belastingdienst geen wettelijke basis heeft om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. De verwerking van het BSN in het btw-identificatienummer is ook niet noodzakelijk voor de vervulling van de taak door de Belastingdienst (het innen van de btw). De Belastingdienst moet de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk beëindigen. De AP kan anders handhavende maatregelen treffen.

Ruim 30.000 banen naar het buitenland verplaatst

2018-07-06
Ruim 500 bedrijven met meer dan 50 werknemers verplaatsten een of meerdere activiteiten naar het buitenland, met name in de industrie gebeurde dat vaak (11% van de bedrijven). In de overige sectoren kwam dat minder vaak voor (4%).
Vooral bedrijven met een buitenlands moederbedrijf verhuisden relatief vaak werk naar andere landen, ongeveer 1 op de 5. Nederlandse bedrijven waren honkvaster, 3% verplaatste werk internationaal.

Pagina's