• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Geliquideerde bv kan niet herleven als inhoudingsplichtige

2018-12-18
In deze zaak dreef een tandarts zijn tandartsenpraktijk via een bv. De man genoot in 2013 € 279.740 aan loon. De bv werd in hetzelfde jaar ontbonden, waarna de holding-bv van de tandarts optrad als vereffenaar en geen van de schuldeisers binnen de wettelijke termijn verzocht om heropening van de vereffening. Nadat de bv was ontbonden, wilde de inspecteur over het tijdvak maart 2014 crisisheffing naheffen bij de bv. De bv stelde echter dat de inspecteur van haar geen loonheffing meer kon heffen, omdat zij op het heffingsmoment d.d. 31 maart 2014 geen inhoudingsplichtige meer was.

Gebruik afroommodule leidde tot fikse naheffingen btw

2018-12-17
In het kader van het ‘Landelijk interventieproject wokrestaurants’ voerden medewerkers van de Belastingdienst diverse waarnemingen, waar onder een aantal onaangekondigde, ter plaatse uit bij twee wokrestaurants die tot dezelfde fiscale eenheid btw behoorden. Op basis van deze waarnemingen stelde de inspecteur vast dat de werkelijk verantwoorde opbrengsten niet aansloten op de bevindingen tijdens de uitgevoerde waarnemingen. Vervolgens bleek uit onderzoek van de FIOD dat op de computers van de restaurants twee programma’s stonden waarin een afroommodule was verstopt.

Verkoper deelneming mag kwijtscheldingsverlies niet aftrekken

2018-12-13
Het ging in deze zaak om een holding die haar 100%-belang in een tussenholding had verkocht aan een andere bv, waarbij de holding zelf 10% van de aandelen in die bv kocht. De verkoopprijs van de aandelen in de tussenholding werd verrekend met de koopprijs van de aandelen in de bv. Voor het resterende deel van de verkoopprijs verstrekte de verkopende holding een achtergestelde lening aan de kopende bv.

Franchisewet in consultatie

2018-12-13
De voorgestelde wettelijke regeling richt zich op franchisegevers en franchisenemers, voorafgaand aan en tijdens hun samenwerking. Het doel is om, overeenkomstig het voornemen in het Regeerakkoord, de positie van franchisenemers in de pre-competitieve fase te versterken. Franchisenemers krijgen naar verwachting meer effectieve bescherming tegen onredelijke situaties als gevolg van het overwicht van de franchisegever. Tevens geeft de regeling ruimte aan evenwichtige samenwerking tussen alle betrokkenen die ten goede komt aan franchise als bedrijfsmodel.

Nieuwe uitgave Nieuwsbrief Loonheffing 2019 gepubliceerd

2018-12-06
De volgende 3 onderwerpen zijn toegevoegd:

Onderwerp 7: de voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning bij de loonkostenvoordelen wijzigt.
Onderwerp 8: de bedragen voor de vrijwilligersregeling gaan omhoog.
Onderwerp 9: de ouderenkorting gaat omhoog.

Een aantal onderwerpen zijn aangepast.

Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): onder het kopje 'Hoe bepaalt u van welk land een werknemer inwoner is?' is de informatie over waar u een woonplaatsverklaring aanvraagt, veranderd.

Rente over earn-out-vergoeding valt niet onder deelnemingsvrijstelling

2018-12-06
Een bv verkocht in 2006 een deelneming voor € 2,5 miljoen, vermeerderd met een variabel deel dat afhankelijk was van de winst over 2006 en 2007. In de overeenkomst stond, naast een anti-speculatiebeding, ook dat de koper een rentevergoeding van minimaal 6% moest betalen over het deel van de koopprijs dat niet tijdig was betaald. In 2008 verkocht de koper in strijd met het anti-speculatiebeding de aandelen. Ook was de koopprijs nog niet geheel betaald. Hiervoor ontving de bv vergoedingen.

Bijna helft zzp’ers vijf jaar na start nog zzp’er

2018-12-05
Bijna 55% van de startende zzp’ers uit de startjaren 2008-2010 was na vijf jaar niet meer actief als zelfstandige. De meerderheid van deze groep, bijna 3 op de 10 oorspronkelijke starters, was (weer) werknemer geworden. Ruim 10% van de starters was na vijf jaar niet meer actief als zelfstandige, maar met pensioen. Zo’n 6% was vijf jaar na afloop van de zelfstandigenbaan aangewezen op een uitkering, 5% zat in een situatie zonder eigen inkomen. Nog eens 3% was overleden of geëmigreerd en 1% volgde (weer) onderwijs.

Eigen declaratierecht niet noodzakelijk voor ondernemerschap

2018-12-05
Het ging in deze zaak om een maatschap van medisch specialisten. Eén van de maten stond in het BIG-register ingeschreven als arts en tandarts. Zij was in dienstbetrekking bij een bedrijf en verrichte daarnaast als arts diverse medische specialistische handelingen in een ziekenhuis. Deze werkzaamheden voerde zij uit namens de maatschap en zij stuurde hiervoor declaraties op naam van de maatschap naar het ziekenhuis.

Vergoeding omtrent erfenis is belast met erfbelasting

2018-12-04
Een man had in zijn testament zijn toenmalige partner benoemd als enig erfgenaam. In het testament stond ook dat als de man tegelijk met of na zijn partner zou overlijden, een stichting de enige erfgenaam zou zijn. Op het moment dat de man overleed, had hij geen relatie meer met zijn inmiddels ex-partner, waarna tussen de stichting, een halfbroer en twee halfzussen van de overledene een geschil ontstond over hoe het testament moest worden uitgelegd.

Nieuw portaal: Mijn Belastingdienst Zakelijk

2018-12-04
In het nieuwe portaal zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo werkt Mijn Belastingdienst Zakelijk beter op tablets en smartphones, kunnen ondernemers de aangifte tussendoor opslaan en kunnen via het nieuwe portaal opgestuurde aangiften daar altijd worden ingezien.
Naast hun btw-aangifte en opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) kunnen zzp'ers en eenmanszaken via dit portaal met hun DigiD de btw-aangifte corrigeren en hun rekeningnummer opgeven of wijzigen.

Pagina's