• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Nieuwe subsidieregeling voor duurzame elektriciteit

2018-06-22
Nu zijn er vanuit het Rijk drie subsidieregelingen om de opwekking van lokale hernieuwbare energie te stimuleren. Een van die regelingen is de salderingsregeling. Hierbij wordt de zelfopgewekte elektriciteit van huishoudens en bedrijven in mindering gebracht met de van het net afgenomen elektriciteit. Hierdoor hoeven zij geen leveringskosten, energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en btw te betalen over dat in mindering gebrachte deel.

OR krijgt grotere rol bij beloning bestuurder

2018-06-14
Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de ondernemingsraden en voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheden van ondernemingsraden inzake de beloningen van bestuurders van ondernemingen met meer dan 100 werknemers.
Ondernemingsraden van grote ondernemingen moeten voortaan met de eigenaren of aandeelhouders een jaarlijks gesprek over de beloning van de bestuurders voeren. Ondernemingen worden verplicht de ondernemingsraad schriftelijk te informeren over de beloningen.

Terugvordering staatssteun wettelijk geregeld

2018-06-14
Het verbod op staatssteun is vastgelegd in artikel 107, lid 1 EU-Werkingsverdrag. De controle door de Europese Commissie op staatssteun aan ondernemingen is een belangrijk deel van het mededingingsbeleid binnen de Europese Unie. Het doel van de Europese regelgeving is het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden voor alle ondernemingen op de interne markt. De inzet van staatsmiddelen om voor bepaalde ondernemingen concurrentievervalsende voordelen te scheppen, is in beginsel dan ook niet toegestaan.

Geldig beconnumer nodig voor aanvraag bijzonder uitstel

2018-06-14
Een bv die een sportclub exploiteerde, kreeg een verzuimboete opgelegd omdat zij haar aangifte vennootschapsbelasting na het verkrijgen van uitstel en het ontvangen van een herinneringsbrief en een aanmaning nog steeds niet had ingediend. De bv ging in beroep tegen de verzuimboete en stelde dat sprake was van afwezigheid van alle schuld (avas). Haar gemachtigde had namelijk om bijzonder uitstel verzocht voor het doen van de aangifte in verband met een lopend boekenonderzoek. Maar het hof constateert dat het beconnummer van die gemachtigde op dat moment al geruime tijd was vervallen.

Brancheverenigingen: maak financieel advies fiscaal aftrekbaar

2018-06-13
De evaluatie van het provisieverbod toont volgens de drie brancheorganisaties aan dat het bevorderen van de toegankelijkheid van advies wenselijk is. Ze verwijzen naar een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarin wordt aangegeven dat mensen maar moeilijk tot actie komen en financieel advies en begeleiding nodig hebben. Driekwart kent de eigen pensioenuitkering niet en een op de drie kan een pensioentekort tegemoet zien. Meer informatie alleen is niet genoeg, aldus de drie.

Belastingdienst in verzuim met oplossen probleem toeslagen

2018-06-12
De casus was als volgt. Verzoekster, gerechtigde tot zorgtoeslag en kindgebonden budget, vroeg bij de Belastingdienst/Toeslagen kwijtschelding aan voor haar openstaande toeslagschulden. Op 1 augustus 2017 ontving zij een beslissing op haar verzoek. De Belastingdienst/Toeslagen gaf hierin aan dat kwijtschelding van de toeslagschulden niet mogelijk was, maar dat er geen invorderingsmaatregelen meer zouden worden genomen. De reden hiervoor was dat verzoekster onvoldoende betalingscapaciteit had om haar schulden af te lossen.

Een derde werknemers betaalt reiskosten zelf

2018-06-11
Werknemers in Nederland wonen gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af. De reiskosten voor die afstand kunnen een behoorlijk deel van het salaris opslokken. Reist een werknemer per trein, dan zijn de kosten hiervan gemiddeld € 0,19 tijdens spitsuren. Onder Nederlanders is voor woon-werkverkeer de eigen auto echter het populairst. Slechts 13% reist met de trein, tram of metro naar het werk. Een extra vergoeding of bonus voor het gebruik van een alternatief vervoermiddel zou 23% van de werknemers stimuleren uit de auto te komen.

Geen naheffing bij verhoging btw-tarief

2018-06-11
Tegenover de geplande verhoging op het verlaagde btw-tarief staat een lastenverlichting op arbeid. Door het hele pakket aan maatregelen uit het regeerakkoord stijgt de koopkracht en daarmee de consumptie. Het kabinet is van plan om de btw-verhoging op te nemen in het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag van dit jaar openbaar wordt. De Eerste en Tweede Kamer moeten dan nog wel akkoord gaan met de wijziging.

Gering waardedrukkend effect door verkoopverplichting

2018-04-19
Een eigenaar van een appartement was het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde en de onroerendezaakbelasting voor het kalenderjaar 2015. Bij het appartement hoorden twee parkeerplaatsen in de gezamenlijke parkeergarage, waaraan een waarde van € 35.000 per parkeerplaats was toegekend. De taxateur had de waarde bepaald aan de hand van drie vergelijkingsobjecten.

(Te) zware bewijslast voor Belastingdienst

2018-04-19
De handhaving vindt namelijk plaats in het kader van reguliere controles loonheffingen. Zo’n controle bestaat uit verschillende fases, zoals een eerste gesprek met de opdrachtgever, het vaststellen van de aard van de werkrelatie en het ter plaatse beoordelen van de wijze waarop de opdrachtgever en opdrachtnemer de werkrelatie feitelijk vormgeven. Pas als is vastgesteld dat er sprake is van een dienstbetrekking, vindt aanvullend onderzoek plaats om de kwaadwillendheid te kunnen onderbouwen. En pas als dat is vastgesteld kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag en boetes opleggen.

Pagina's